Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan bérbeadására

‹ Vissza a hírekhez

Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. (XI.29.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1./ A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, elérhetőségei:

Petőháza Község Önkormányzata, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 42.

Telefon: +36/99/544 071

e-mail: jegyzo@petohaza.hu; polgarmester@petohaza.hu,

honlap: www.petohaza.hu.

2./ A pályázat célja:

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok bérbeadása határozott időre.

3./ A pályázat jellege, közzététele:

A pályázat nyilvános, egyfordulós, azon részt vehet bármely természetes személy, illetve „A nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

4./ A pályáztatásra kerülő ingatlanok felsorolása:

- Petőháza belterület 269/124 hrsz-ú, kivett panzió, vendéglő megnevezésű, 2213 m2 alapterületű ingatlanból 133,9 m2 alapterületű ingatlanrész a 1. sz. melléklet szerint.

5./ A hasznosítás formája:

Bérleti jogviszony 5 + 5 év határozott időre. Az ingatlanrészben jelenleg pizzéria üzemel. Az Önkormányzat elsősorban vendéglátás – pizzéria – céljára adná bérbe.

6./ Az ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlat benyújtható 2023. június 05-én 16.00 óráig, személyesen, Petőháza Község Polgármesteri Hivatalában (Petőháza, Kinizsi Pál utca 42), vagy postai úton ajánlott küldeményben (Petőháza Község Önkormányzata, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42.). Az ajánlatot zárt borítékban, 2 (kettő) eredeti példányban, az ajánlattevő aláírásával ellátva kell benyújtani. A boríték külső oldalai nem tartalmazhatnak utalást az ajánlattevő személyére vonatkozóan. A boríték címzés részére kerüljön felírásra a következő szöveg: „PÁLYÁZAT ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSÁRA”.

(Figyelem: a fent megjelölt határidő a beérkezés és nem pedig a postára adás időpontja.)

A benyújtott pályázatokat az elbírálásig titkosan kell kezelni.

7./ Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó a benyújtott ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

8./ Pályázati biztosíték:

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot a pályázatok benyújtása során.

9./ Az ajánlatok felbontási helye, ideje:

Petőháza Község Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyisége, a pályázati határidő lejártát követő munkanap délelőtt 9 óra. (2023. június 06.) Felbontáskor a benyújtott pályázatok megvizsgálásra kerülnek abból a szempontból, hogy nem áll-e fent érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket, nyilatkozatokat, esetlegesen nincs-e szükség hiánypótlásra. Hiánypótlási felhívásra a pályázó felé egy alkalommal kerülhet sor, mely akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a felhívás kézhezvételét követő 3. napig megérkezik a pályázat kiírójához (2023. június 09.) A hiánypótlási felhívás és annak teljesítése írásban, ajánlott küldeményben postai úton, vagy visszaigazolható e-mailben történik.

10./ Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen a pályázat, ha:

a./a pályázat a 6./ pontban meghatározott határidőn túl kerül beadásra.

a./ a pályázó által közölt tények, adatok, információk részben, vagy egészében nem felelnek

     meg a valóságnak;

b./ a pályázónak NAV-val, vagy a székhely, lakóhely szerinti adóhatósággal szemben adó-,

     vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság a részére

    fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, fizetési könnyítés, stb…) engedélyezett.

11./ Az elbírálás és az eredményhirdetés időpontja:

A benyújtott pályázatokat Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a beadási határidőtől számított 8 napon belül. Az érvényes pályázatok értékelése a felhívásban rögzített értékelési szempontok alapján történik. A bírálatot követően 24 órán belül a polgármester minden pályázót értesít az elbírálás eredményéről. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést az eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell szerződés megkötésére felhívni.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

12./ Bírálati szempontok és a pályázat elbírálásánál alkalmazott elvek:

A kiíró az elbírálásnál valamennyi szempontot figyelembe véve összességében a legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot fogadja el, összeveti a bérleti díj, a fejlesztésre vonatkozó konkrét elképzelések, a munkahelyteremtés, turisztikai vonzerő növelés, stb… vonatkozásában benyújtott elképzeléseket.

A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot benyújtó természetes személyeket, illetve jogi személyek képviselőjét személyesen meghallgassa, ezzel lehetőséget adva arra, hogy pályázatban megadott ajánlataikat részletesen kifejtsék.

13./ A pályázat minimális tartalmi elemei:

- pályázó bemutatkozása, eddigi tevékenységének bemutatása

- természetes személy esetén személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, adó igazolvány másolat (felhasználása jogszabályi előírásnak megfelelően a személyiségi jogok tiszteletben tartásával)

- jogi személy pályázó esetében 15 napon belüli cégkivonat, illetve bírósági bejegyző határozat csatolása, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány (ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta),

- mind természetes személy, mind jogi személy esetében igazolás a NAV-tól, illetve a székhely – lakóhely – szerinti önkormányzattól, hogy „Az adózás rendjéről” szóló 2017. évi CL tv. szerinti 60 napnál régebben lejárt adó-, illetve köztartozása nincsen,

- nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról,

- nyilatkozat a fizetendő inflációt követő bérleti díj összegéről, amely nem lehet kevesebb havi nettó 150.000 Ft, azaz nettó Egyszázötvenezer forint összegnél. a pályázónak elő kell terjesztenie a bérlemény fejlesztésére vonatkozó konkrét terveit.

14./ Nyertes ajánlattevővel kötendő bérleti szerződés feltételei, előre látható lényeges előírások

A bérleti szerződés 2023. június 16-tól 2028. december 31-ig jön létre. A bérleti szerződés a pályázati kiírásnak megfelelően további 5 évre meghosszabbítható. A 13./ pontban taglalt minimális tartalmi elemeken kívül a bérlő kötelezettségét képezi:

- a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges valamennyi feltétel – hatósági engedélyek, munkaerő, berendezés, felszerelések, stb… - beszerzése.

- bérlői vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szerződések megkötése,

- a bérlemény használatával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségek viselése.

Jelen pályázati felhívás az Önkormányzat hirdetőtábláin kerül kifüggesztésre és egyidejűleg az Önkormányzat honlapján (www.petohaza.hu) kerül közzétételre. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információk szerezhetők be Petőháza Község Önkormányzata polgármesteréről, Lévainé Soós Klára polgármester asszonytól személyesen, illetve a +36/20-230-9706 telefonszámon. A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő személy a rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvánosnak nem minősülő adatot a pályázati eljárás lezártát követően sem közölheti harmadik személlyel.

Petőháza, 2023. május 19.

Mellékletek: 1. nyilatkozat

                     2. NAV igazolások

                     3. természetes személyek, illetve jogi személyek okmányai

                     4. üzemeltetési, fejlesztési elképzelések