Pályázatok

Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése

Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése

Petőháza

Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata

Projekt címe: Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 66 269 045 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002

Tájékoztató a projektről:

1. mérföldkő:

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002 azonosítószámú, „Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése” projektünk keretében a kötelező nyilvánosság előírásainak megfelelünk és ezeket betartjuk. A projekt kezdetén C típusú tájékoztatási táblát helyeztünk el a megvalósítás helyszínén. A Kedvezményezett honlapján (petohaza.hu) a projekt előre haladásáról folyamatosan beszámolunk annak érdekében, hogy jól nyomon követhető legyen fejlesztésünk.

Közúti biztonsági audit készítése tárgyban ajánlatkérés keretében kiválasztottuk a nyertes ajánlattevőt, akivel szerződést kötöttünk 2017. december 01-én kétszeri audit lefolytatására.

A projekt megvalósításához szükséges Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, valamint a kiviteli terv elkészítésére szintén ajánlatkéréseket hirdettünk, amire három-három ajánlattevő küldte meg árajánlatát. Ezek közül a legkedvezőbb ajánlati árat tevő vállalkozással szerződést kötöttünk, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv esetében 2017. július 25-én, míg a kiviteli terv esetében 2017. december 1-én. A megadott határidőre Kerékpárforgalmi Hálózati Tervünk elkészült, melynek tervzsűrije 2017. december 07-én volt. Az első mérföldköves előírásoknak megfelelően a KHT elkészültét követően, de a tervzsűri időpontját megelőzően megküldtük véleményezésre mind a Támogató, mind a tervzsűri részére KHT-nkat. KHT véglegesítésére a Támogató és a Tervzsűri javaslatai figyelembevételével kerül sor.

2. mérföldkő:

Az 1. mérföldkőben elkészült a KHT, amelynek lezajlott az NFM tervzsűri általi véleményeztetése és megtörtént a civil szakmai értékelése. A 2. mérföldkő keretében elkészült a kiviteli terv, és lezajlott zsűriztetése és közúti biztonsági auditálása is. A fejlesztés részletes tervezői költségvetése a kiviteli terv keretében készült el. A tervezett járda engedélyeztetésére nem került sor a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről) 4.§ (1) bekezdés ag) pontja alapján. Nyilatkozatban igazoltuk, hogy teljesülnek a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban rögzített feltételek. Nyilatkoztunk a felhívás 3.2 fejezetében rögzítettek teljesítéséről. Elkészült a szemléletformálási kampány terve. Megvalósultak a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása költségelem releváns tevékenységei: a kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató olvasható. C típusú táblát kihelyeztük. Betartjuk az esélyegyenlőségi és környezeti szempontokat. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Jeleztük a MÁK részére, hogy a projektbe MT készítés költsége be lett tervezve, azonban mivel nem állami támogatásnak minősül projektünk, így e költséget át kívánjuk csoportosítani kivitelezésre, mivel az előzetesen kért indikatív árajánlatok meghaladják a projektbe tervezett összeget. A kivitelező beszerzését követően a pontos költség tudatában módosítási igényt nyújtunk be.

3.mérföldkő:

A harmadik mérföldkő keretében lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás a projekt keretében tervezett építési beruházás tárgyában. A kivitelezői szerződés megkötésre került a Swietelsky Magyarország Kft.-vel, azonban a nyertes ajánlattevő által megajánlott ár meghaladja a kivitelezésre betervezett összeget, így önerő bevonása válik szükségessé, melynek tárgyában módosítási igény kerül benyújtásra. Az önkormányzat a többletköltséget vállalja, a fedezet biztosításáról testületi ülés keretében dönt, amelyre az előzetes tervek szerint július 16-án kerül sor.

A beruházás által érintett helyrajzi számok felülvizsgálata elvégzésre került. A felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a Támogatási Szerződés 10. sz. Projekt helyszíne című mellékletében rögzített helyrajzi számokon kívül az alábbi ingatlan is érintett: Fertőszentmiklós 035/7 hrsz. Utóbbi helyrajzi számú terület a 85. számú főút csomópontjában a járdaépítésekkel érintett területek helyrajzi száma. E járdaépítésre az NFM KKF tervzsűri KRKF / 92266/2017-NFM iktatószámú nyilatkozatban foglalt, a gyalogosok és a kerékpárosok 85. sz. főúton történő biztonságos átvezetésére irányuló észrevételének való megfelelés miatt kerül sor.

Az érintetté váló helyrajzi számok vonatkozásában ugyancsak haladéktalanul kezdeményezzük a Támogatási Szerződés módosítását.

A tulajdonviszonyok rendezettek a Szakmai Beszámoló mellékleteként csatolásra kerülnek az érintett ingatlanok tulajdoni lapjai, illetve a releváns tulajdonosi hozzájárulások és használati megállapodások.

4.mérföldkő:

Az ütemterv alapján a 4. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az 50%-ot. Műszaki ellenőri nyilatkozatot csatoljuk beszámolónk részeként.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként illetve a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldalról készült képernyőképet.

Teljesítésigazolás a kivitelezővel kötött szerződés IV/5.pontja alapján a munkák 70%-os készültsége esetén kerül kiállításra, amikor a részszámlázási lehetősége van a kivitelezőnek a nettó vállalási ár 50%-ára vonatkozóan.

5.mérföldkő:

Az ütemterv alapján az 5. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az 100%-ot. Műszaki ellenőri nyilatkozatot csatoljuk beszámolónk részeként.

2018. szeptember 10-én megtörtént a készre jelentés, csatoljuk a kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként továbbá aloldalunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk projektünk készültségi fokáról.

Záró mérföldkő:

Projektünk megvalósítása 2017.06.01-2019.05.31-ig időszakban történt. A projektben előírt műszaki-szakmai eredmények és monitoring mutatók teljesültek.

Műszaki-szakmai eredmények keretében 2647 m kerékpárforgalmi létesítmény létesült, részletezve: Fertőendréd, Fő utca és a Petőháza vasútállomás között kerékpáros nyom felfestése 2030 m-en. A vasútállomás és a 85. sz. főút csomópontja között teljes szélességű burkolatfelújítás irányhelyes kétoldali egyirányú nyitott kerékpársáv kialakításával Petőháza község lakott területén belül 617 m-en. Új járda a nyitott kerékpársávval párhuzamosan 595 m-en. A 85. számú főút csomópontjában lévő buszmegállónál 10 kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló és 5 db kerékpártámasz kialakítása történt.

Monitoring mutatóink teljes mértékben teljesültek a következők szerint 2019.05.31. célérték elérési dátummal:

1. Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza:

a vállalt és elért célérték: 2,6470

2. Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma:

a vállalt és elért célérték: 1

3. Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza:

a vállalt és elért célérték: 0,6169

Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerül az építési napló és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Projektmenedzsmentünk tevékenysége folyamatos volt a projekt megvalósítási időszaka alatt, ezen feladatot projektmenedzserünk és pénzügyi vezetőnk látta el.

Mivel a projekt összköltsége meghaladta a rendelkezésre álló keretet, így a projektbe betervezett Közúti biztonsági audit és a kivitelezés egy része önerő bevonásával valósult meg, melyet módosítási igény keretében nem elszámolható sorra csoportosítottunk át.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos volt a projekt megvalósítási időszak alatt. A projekt kezdetekor C típusú tábla került kihelyezésre, mely a fenntartási időszakban is kifüggesztve marad, jelezvén, hogy a fejlesztés támogatásból valósult meg. A település honlapján (petohaza.hu) folyamatosan frissítettük a pályázat státuszát a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében, melyről képernyőképet csatolunk. Térképtér alkalmazáshoz feltöltjük a fotókat beszámolónk részeként. Sajtóközlemény került kiküldésre a projekt zárásáról és a sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük. A beruházás ideje alatt folyamatosan fotóztunk, melyről fotódokumentációt készítettünk, csatoljuk záró beszámolónk részeként.

Horizontális elvek érvényesülése jelen projekt esetében:

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőriztük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntettük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésünkben a esélytudatosságot fejeztünk ki: nem közvetítettünk szegregációt, csökkentettük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projektnek nincs előre látható klímakockázata