Szociális tűzifa igénylése

‹ Vissza a hírekhez

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023-ban is lehetőség nyílik szociális tűzifa igénylésére


Tűzifa támogatásra a rendelet szerint az jogosult, akinek az egy főre számított családi  jövedelme nem haladja meg:

- gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap összegének 350 % -t,

 - családban élők esetén a szociális vetítési alap összegének 300%-t.

A támogatás odaítélésénél – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult;

b) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, továbbá

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

Nyilatkoznia kell, hogy azon ingatlanban, amire a támogatás megállapítását kéri, életvitelszerűen él, és az ingatlan fűtését részben vagy egészen tűzifával biztosítja.

A támogatás során juttatott fát nem idegenítheti el, másnak nem adhatja át, azt kizárólag saját célra használható fel.

Tűzifa igényléshez nyomtatvány a Hivatalban kérhető, vagy letölthető az alábbi linkről:KÉRELEM

Kérelem beadásának határideje: 2023. november 30.

Csatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások,

- a rendelet 2. § (3) bekezdés szerinti feltételeket (előnyben részesítés) igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában.


                                                                                                                          Dr. Horváth Tímea

                                                                                                                                     jegyző